Polityka prywatności

(obowiązująca od dnia 24 maja 2018 r.)

Zobowiązanie Luxon Sp. z o.o. do ochrony prywatności danych

Administratorem danych osobowych jest „Luxon” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-166) przy ul. Bolesława Krzywoustego 85B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000138302, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8942513862, REGON: 932025487, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (dalej: Luxon)

Zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Państwa danym osobowym jest ważne dla Luxon i dlatego prowadzimy nasz biznes zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane Luxon może zbierać, w jaki sposób Luxon przetwarza i zabezpiecza te dane oraz z komu je udostępnia.

Dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania

Luxon, jako administrator danych, będzie – za pomocą stron internetowych dostarczanych przez Luxon lub jego oddziały, spółki zależne i/lub powiązane – przetwarzać Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), jeżeli Państwo sami podacie nam takie dane (np. w trakcie rejestracji, badania) i ,odpowiednio udzielicie Państwo zgody na ich przetwarzanie, w szczególności w zakresie celów marketingowych Luxon wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywania informacji handlowych, lub wyrazicie Państwo zgodę na wysyłkę newslettera.. Tym samym Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zgodne z przepisami RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W związku z tym, jeżeli Państwo nie wyrażą zgodę na działania objęte zgodą, to Luxon nie podejmie działań, których konkretna zgoda dotyczy.

Cel przetwarzania danych, udostępnianie danych

Państwa dane osobowe, zazwyczaj przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, do przetworzenia Państwa zamówienia lub zapewnienia Państwu dostępu do konkretnych informacji lub ofert, a także do wysyłki na podany przez Państwa adres poczty elektronicznejl newslettera Luxon. Ponadto w celu wspierania naszych kontaktów z Państwem tj. z naszymi klientami:

 • możemy przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym upoważnionym pracownikom, oddziałom, spółkom zależnym i/lub powiązanym na świecie, w szczególności możemy Państwa dane osobowe przekazywać do państwa trzeciego z uwagi na korzystanie przez Luxon LED z usług Google LLC oraz Asana Inc. (zgodnie z art. 44 w zw. z art 45 ust. 1 RODO oraz decyzją Komisji (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), aby lepiej zrozumieć Państwa biznesowe potrzeby, zachowania i preferencje, oraz aby udoskonalać nasze produkty i usługi lub ulepszać ich jakość; lub
 • możemy (lub osoba przetwarzająca dane osobowe na nasze zlecenie może) przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nawiązania i/lub wspierania i/lub utrzymania kontaktu i/lub relacji z Państwem w celach marketingu i/lub sprzedaży naszych produktów i usług, przesyłania informacji handlowej oraz ofert Luxon, aby udzielić wsparcia, lub do przeprowadzenia badań marketingowych i/lub opinii w trybie online, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, ich zachowania i preferencje, a także do wysyłki newslettera.
 • Jeżeli nie zgodzicie się Państwo na podanie nam swoich danych osobowych lub na ich przetwarzanie uszanujemy Państwa wybór. Poza możliwością przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, w zakresie korzystania przez Luxon z usług Google LLC oraz Asana Inc. nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi, ani nie udostępnimy i nie przekazujemy ich osobom trzecim, z wyjątkiem naszych oddziałów, spółek zależnych i/lub powiązanych z Luxon na świecie.

  Przysługujące uprawnienia, okres przechowywania danych

  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych, których dotyczy zgoda, uprawnieni są Państwo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • modyfikacji danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia danych,
 • przenoszenia danych.
 • Oprócz tego, w dowolnym momencie możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które Państwo podali. W związku z tym Luxon podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie przechowywanych danych. Aby móc skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej, mogą się Państwo skontaktować z Luxon w następujący sposób: biuro@luxon.pl

  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Luxon Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO, to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania zgody na przetwarzania danych, a także Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

  Ograniczenia celowe

  Luxon będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w trybie online tylko do celów Państwu znanych, i o których mowa powyżej, o ile przetwarzane dane:

 • nie są przetwarzane do innych dodatkowych celów, które są bezpośrednio związane z celem, do jakiego te dane osobowe zostały zebrane,
 • nie są niezbędna do przygotowania, zawarcia, wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną lub zamierzacie być jej stroną lub w celu skontaktowania się z Państwem,
 • nie są potrzebne ze względów prawnych lub właściwym organom sądowym lub pozasądowym,
 • nie są niezbędna do dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia lub innej pretensji lub do obrony,
 • nie są niezbędna do przeciwdziałania w przygotowaniu i/lub popełnieniu przestępstwa i/lub wykroczenia lub czynów niedozwolonych, w szczególności zaś takich jak umyślne ataki na systemy informatyczne Luxon.
 • Dane telekomunikacyjne (przesyłowe) i eksploatacyjne

  Korzystając z usług telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do naszych stron internetowych, Państwa dane telekomunikacyjne (przesyłowe) (np. internetowy adres protokołu) lub eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące odbiorcę, zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego Państwo korzystacie, o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z świadczonej usługi lub skorzystaniu z świadczonych usług) są generowane technicznie i nie jest wykluczone, że można je powiązać z danymi osobowymi. W stopniu, do którego występuje konieczność przetwarzania Państwa danych telekomunikacyjnych (przesyłowych) lub eksploatacyjnych, wszystko to będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Luxon zapewnia, że zapewni bezpieczeństwo tym danym i zastosuje właściwe środki techniczne, tak aby uniemożliwić nieuprawnionym podmiotom dostęp do Państwa danych.

  Nieosobowe dane zbierane automatycznie

  Gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę internetową, możemy automatycznie (tj. nie za pomocą rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj przeglądarki internetowej lub wykorzystywanego systemu operacyjnego, domena strony, z której Państwo weszli, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony). Możemy wykorzystać te dane i dzielić się nimi z naszymi oddziałami, spółkami zależnymi i/lub powiązanymi na świecie, aby monitorować atrakcyjność naszej strony i udoskonalić jej działanie, układ i zawartość/ treść.

  Śledzenie działań użytkowników strony internetowej

  Dla celów marketingu i optymalizacji korzystamy z produktów firmy Benhauer sp. z o.o. ( www.salesmanago.p). Dane podane przez Państwo będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu (wykorzystywanie podanych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej). Produkty te zapisują i przetwarzają Państwa dane osobowe, tworząc na ich podstawie profile użytkownika, rejestrowane pod pseudonimem. Te profile użytkowników są w pełni anonimowe tam, gdzie jest to możliwe i wskazane. My oraz Salesmanago wykorzystujemy na tej stronie internetowej pliki cookie i/lub piksele zliczające. Dane, które zebraliśmy na temat Państwa, co może obejmować również dane osobowe, przetwarza Luxon. Luxon jest uprawniona do wykorzystywania informacji pozostawianych przez Państwa podczas odwiedzania naszych stron internetowych, w celu tworzenia anonimowych profili użytkowników. Gromadzone dane nie będą używane do osobistej identyfikacji odwiedzających niniejszą stronę internetową bez ich wyraźnej zgody oraz nie będą łączone z danymi osoby przypisanej do pseudonimu. Wszelkie zapisywane numery IP są natychmiast zanonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku liczb. Zgodę na zapis i zapisywanie danych można w dowolnym momencie odwołać.

  “Cookies” – Informacje przechowywane automatycznie w Państwa komputerze

  Gdy będziecie Państwo przeglądać jedną z naszych stron internetowych, możemy przechować niektóre dane w Państwa komputerze w formie plików tzw. “cookies”, aby automatycznie rozpoznawać Państwa komputer podczas następnej wizyty na stronie. Pliki “Cookies” pomogą nam w różnorodny sposób, np. umożliwią lepsze dostosowanie strony do Państwa zainteresowań lub pomogą zachować Państwa hasło, co zaoszczędzi Państwu czas w trakcie ponownego wchodzenia na stronę. Pliki „cookies” nie są szkodliwe dla twojego komputera, a jedynie mają na celu ułatwienie pracy zarówno nam, jak i Państwu Aby umożliwić korzystanie z plików „cookies” uprawnieni są Państwo do wyrażenia zgody, która pojawi się na witrynie internetowej niezwłocznie po pełnym załadowaniu przeglądarki. Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików „cookies”, jednakże akceptacja plików „cookies” pozwoli na w pełni funkcjonalne korzystanie z witryny internetowej. Poza tym mają Państwo możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, która automatycznie i każdorazowo odrzuci możliwość korzystania z plików „cookies”.

  Dzieci

  Luxon nie będzie świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób, poniżej 16 roku życia, bez uzyskania najpierw zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli, Będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe o dziecku w takim stopniu, jak zezwala na to prawo, uzyskiwać zgodę od rodziców lub innych przedstawicieli prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy Luxon otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to podejmiemy niezwłocznie działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych

  Zabezpieczenie danych osobowych

  W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, Luxon wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych. Linki do innych stron internetowych Luxon zawierają linki do innych stron internetowych. Luxon nie odpowiada za praktyki ochrony prywatności lub za treść tych stron

  Pytania i uwagi

  Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi do Polityki ochrony prywatności danych firmy Luxon, proszę kliknąć na “Kontakt” i poinformować nas o swojej prośbie. Internet dojrzewa, tak jak i nasza Polityka prywatności, którą staramy się aktualizować w razie potrzeby. Zamieścimy zmiany w naszej Polityce na tej stronie, jeżeli okaże się to konieczne i niezbędne dla ochrony Państwa danych osobowych. Zachęcamy Państwa do systematycznego sprawdzania tej strony, aby być na bieżąco poinformowanym o wszelkich zachodzących zmianach.

  Biuro: Luxon Sp. z o.o. ul. Strzegomska 56B (1C) 53-611 Wroclaw, Poland

  Siedziba: Luxon Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 85b 51-166 Wroclaw, Poland