OGŁOSZONE PRZETARGI LUXON LED

„Rozwinięcie działalności B+R przedsiębiorstwa Luxon Sp. z o.o. polegającej na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania nowych produktów.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Schemat: 1.2.A. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej

Opis projektu:

Projekt jest naturalnym etapem rozwoju firmy, mającym swój wymiar w unowocześnianiu działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych poprzez rozwój działu B+R pozwoli na wykreowanie innowacyjności. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie Luxon Sp.z o.o. których efektem będzie stworzenie serii inteligentnych opraw oświetleniowych przeznaczonych dla przemysłu, zasilacza z czujnikami TCM oraz oprogramowania API.

 Planowane efekty projektu:

Projekt przyczyni się do wprowadzenia w Luxon sp. z o.o. innowacji produktowej oraz procesowej, a także przyczyni się do wykorzystania potencjału działu B+R firmy, a następnie wdrożenia nowych innowacyjnych produktów. Działania te wpłynął na podniesienie konkurencyjności firmy, zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz przychodów. Beneficjent osiągnie przewagę konkurencyjną w zakresie implementacji nowych technologii. Beneficjent będzie mógł eksportować swoje produkty na kolejne kraje.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 1 417 907,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 326 735,00 PLN
Dofinansowanie: 989 854,60 PLN

Termin realizacji projektu:

01.09.2018 r. – 28.02.2020 r.

„Zakup usługi doradczej opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu – dla firmy LUXON sp. z o.o.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw konkursy horyzontalne”,

Typ projektu 1.4 D „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest usługa doradcza opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu. Projekt realizowany jest przez firmę Luxon sp. z o.o., działającą w branży oświetlenia LED od 2008 roku i ma na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, która obecnie stanowi tylko około 9% całości sprzedaży. Ponieważ jest to poziom niezadowalający dla Zarządu Wnioskodawcy, zdecydowano się na podjęcie działań, które pozwolą zdecydowanie zwiększyć udział eksportu w przychodach firmy. Opracowanie PRE jest jednym z elementów strategii rozwijania sprzedaży poza granicami Polski.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 19 680,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 16 000,00 zł

Dofinansowanie: 13 600,00 zł

Termin realizacji projektu:

01.09.2016 r. – 31.12.2016 r.

www.mapadotacji.gov.pl

„Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa LUXON Sp. z o.o. poprzez promocję na wybranych rynkach zagranicznych i udział w targach oraz misjach zawartych w Branżowym programie promocji – Program promocji branży budowy i wykańczania budowli.”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Opis projektu:

Projekt polega na rozwinięciu działalności przedsiębiorstwa Luxon Sp. z o.o. o nowe, zagraniczne rynki zbytu. Celem projektu jest wypromowanie produktów marki Luxon na wybranych rynkach zagranicznych oraz zwiększenie stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez udział w zagranicznych targach i misjach branżowych oraz działaniach dodatkowych, takie jak m.in. szkolenia i usługi doradcze.

Planowane efekty projektu:

Dzięki realizacji celów projektu, produkty firmy Luxon oraz jej wizerunek staną się rozpoznawalne na planowanych do promocji rynkach, dzięki temu czemu firma będzie mogła z powodzeniem wprowadzić swoje produkty do sprzedaży. Realizacja projektu pozwoli na intensyfikację powiązań handlowych z partnerami zagranicznymi, zwiększenie rozpoznawalności marki Luxon na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie grupy klientów firmy.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 590 586, 03 zł

Wydatki kwalifikowalne: 503 955,92 zł

Dofinansowanie: 377 966,90 zł

Termin realizacji projektu: 15.03.2017 r. – 31.03.2019 r.

www.mapadotacji.gov.pl