OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU obowiązujące w firmie LUXON SP. Z O.O.

§1. DEFINICJE

Ilekroć w postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu (dalej: OWZ) użyte zostaną poniższe określenia, rozpoczynające się wielką literą, będą one miały następujące znaczenie:

1. Ogólne Warunki Zakupu Luxon sp. z o.o. lub OWZ – Ogólne Warunki Zakupu udostępnione przez Zamawiającego na stronie internetowej: https://luxon.pl/.

2. Zamawiający – LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach przy ul. Kwiatowej 45 (55-330) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000138301, REGON: 932025487, NIP: 8942513867, kapitał zakładowy: 122.500,00 zł, BDO: 000030611.

3. Dostawca – podmiot, do którego kierowane jest Zamówienie.

4. Przedmiot umowy lub Dostawa – przedmiot lub przedmioty wskazane w złożonym Zamówieniu, które mają zostać dostarczone przez Dostawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego w Umowie albo inne usługi dowolnego rodzaju, które mają być świadczone przez Dostawcę.

5. Umowa – stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą do którego zastosowanie będą mieć OWZ w tym umowa powstała poprzez złożenie Zamówienia przez Zamawiającego, a następnie jego pisemne lub elektroniczne potwierdzenie przez Dostawcę.

6. Zamówienie – oświadczenie Zamawiającego wyrażone w drodze pisemnej lub elektronicznej o woli nabycia towarów lub usług od Dostawcy, określające: nazwę towaru lub usługi, numer katalogowy, cenę, termin płatności, ilość, jednostkę miary, warunki, miejsce i termin dostawy.

7. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nagłym, nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i niezależnym od Stron, w tym klęski żywiołowe, które wystąpiło po zawarciu Umowy i które uniemożliwia Stronom realizację Umowy lub terminowe wykonanie innych zobowiązań ujętych w Umowie.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część wszystkich Zamówień składanych przez Zamawiającego do Dostawy. OWZ wraz z zaakceptowanym przez Dostawcę Zamówieniem Zamawiającego stanowią jednolitą Umowę zawartą przez Strony i stanowią całość ustaleń Stron w zakresie jej przedmiotu.

2. Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Zamawiającym, a Dostawcą. Wykonując Zamówienie Dostawca uznaje w całości Ogólne Warunki Zakupu.

3. Jakiekolwiek zmiany Ogólnych Warunków Zakupu wiążą Strony wyłącznie w przypadku wyraźnego i zgodnego zastrzeżenia przez Strony wprowadzenia zmian, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umownych, w tym wzorów umów, ogólnych warunków, regulaminów, itp. funkcjonujących u Dostawcy.

§3. POTWIERDZENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może nastąpić:

a. w formie pisemnej – na adres do doręczeń wskazany w Zamówieniu

b. w formie elektronicznej – na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w Zamówieniu.

2. Brak terminowego potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. W przypadku wskazanym w pkt 2 powyżej, Dostawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Zamówienia.

4. Domniemywa się, że osoba potwierdzająca Zamówienia w imieniu Dostawcy jest upoważniona do działania w jego imieniu.

§4. WARUNKI DOSTAWY

1. Terminy dostaw wskazane w Zamówieniu mają charakter wiążący oraz oznaczają termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane w Zamówieniu. Jeśli miejsce dostawy nie zostało wskazane w Zamówieniu wówczas miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. Terminowość dostawy, jakość i ilość mają dla Zamawiającego znaczenie zasadnicze i strategiczne. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie określonym w Zamówieniu.

2. Dostawa będzie zrealizowana w całości bez dzielenia jej na części, chyba że w Zamówieniu wskazano inaczej. Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeżeli wynika to ze złożonego Zamówienia lub jeżeli Zamawiający uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

3. Dostawca jest zobowiązany zabezpieczyć towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub zniszczenie w transporcie, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniego opakowania gwarantującego bezpieczeństwo i prawidłową dostawę. Powyższy obowiązek ma również zastosowanie, gdy Dostawca jedynie udostępnia Zamawiającemu Przedmiot umowy w magazynie, biurze albo innym miejscu, gdzie następuje odbiór towaru przez Zamawiającego. Dostawca w każdym przypadku ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wadliwym lub nieodpowiednim opakowaniem, niezależnie od warunków Dostawy uzgodnionych w każdym indywidualnym przypadku.

4. Dostawa zostanie potwierdzona podpisanym dokumentem WZ przez przedstawicieli Stron.

5. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie zrealizować Dostawy w określonym terminie, w całości lub części, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem przyczyn i prawdopodobnego czasu opóźnienia. Brak informacji lub dostarczenie informacji, z których wynika, że Dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w Zamówieniu, jest podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia.

6. Zamawiający może odmówić odbioru Dostawy, w szczególności jeżeli Dostawca wraz z zamówieniem lub w inny umówiony z Zamawiającym sposób nie przekaże jednocześnie dokumentu Dostawy zawierającego numer Zamówienia, specyfikację dostarczonego towaru, ilość i jego wartość oraz wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Zamawiający nie odpowiada za powstałe z tego tytułu opóźnienie w przyjęciu Dostawy i terminie zapłaty.

§5. CENA

1. Ceny określone w Zamówieniu są stałe i wiążące dla Stron oraz nie podlegają zmianom. Dostawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie po Cenie w nim określonej, która stanowi cenę netto.

2. Cena obejmuje w szczególności: koszty transportu do miejsca dostawy, opakowania towarów, dokumentacji, rozładunek, ubezpieczenie, podatki, chyba, że co innego wynika z Zamówienia.

§6. FAKTURA

1. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest uprzednie dostarczenie kompletnego i wolnego od wad Przedmiotu umowy do miejsca ustalonego pomiędzy Stronami oraz odbiór przez Zamawiającego potwierdzony podpisanym dokumentem WZ, chyba że Strony postanowią inaczej.

2. Faktura VAT może być wystawiona przed datą dostarczenia Zamówienia, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne, w szczególności w celu udokumentowania płatności stanowiącej zaliczkę na poczet realizacji Zamówienia.

3. Faktura VAT powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym musi zawierać:

a. numer i datę Zamówienia

b. ilość i ceny jednostkowe towaru

c. warunki i termin płatności zgodny z Zamówieniem

d. szczegółowe wykazanie uprzednio uiszczonych zaliczek

e. numer rachunku bankowego Dostawcy.

4. Dostawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT na następujący adres mailowy: zakupy@luxon.pl w terminie 1 dnia od wystawienia.

5. W sytuacji, gdy faktura VAT doręczona Zamawiającemu nie zawiera elementów wskazanych w OWZ lub gdy została wystawiona przed ziszczeniem się warunków uprawniających Dostawcę do jej wystawienia, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odesłania faktury VAT wadliwie lub bezpodstawnie wystawionej na adres Dostawcy. Wówczas fakturę VAT uważa się za niedoręczoną, a bieg terminu płatności nie rozpoczyna się.

6. Zamawiający ma prawo obniżyć kwotę płatności wynikającą z danej faktury VAT o kwotę wszelkich nieuregulowanych należności płatnych przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego (prawo potrącenia).

§7. PŁATNOŚĆ I TERMINY

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w zakresie rzeczowym oraz terminowym wskazanym w złożonym Zamówieniu.

2. Płatność nastąpi każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę zgodnie z warunkami OWZ, a następnie dostarczonej Zamawiającemu.

3. Termin płatności liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i wynosi co najmniej 30 dni.

4. Zamawiający dokona płatności na numer rachunku bankowego Dostawcy wskazany na wystawionej fakturze VAT.

5. Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony towar wolny jest od wad. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego i zawiadomienia Dostawcy o wadach dostarczonego towaru, Zamawiający ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad.

6. W przypadku gdy okres opóźnienia w realizacji Zamówienia przekracza 14 dni w stosunku do terminu określonego w Zamówieniu lub dostarczenia Dostawy niezgodnej z zawartą Umową lub niekompletnej Zamawiający jest uprawniony do:

a. odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części, a Dostawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Zamówienia;

b. natychmiastowego zaopatrzenia się w materiały u innego dostawcy na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy;

3. Jeżeli termin Dostawy nie zostanie dotrzymany, dostawa będzie niekompletna lub towar będzie niezgodny ze złożonym Zamówieniem, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Dostawy.

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia lub dostarczenia Dostawy niezgodnej z jego treścią lub niekompletnej Dostawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody Zamawiającemu.

§8. GWARANCJA

1. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z treścią Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z Dostawą zakupionych towarów. Brak wymaganych przez Zamawiającego dokumentów będzie uznany za realizacje niekompletnej Dostawy, co może wiązać się z odmową jej przyjęcia.

2. Dostawca zapewnia, że dostawa towarów lub świadczenie usług będzie zgodne z uzgodnioną w Zamówieniu jakością i ilością oraz będzie spełniać wszelkie wyraźnie wymagane właściwości, cechy i specyfikacje. Dostarczone towary lub wykonane usługi będą nadawać się do zamierzonego zastosowania przez Zamawiającego. W przypadku braku wyraźnego uzgodnienia precyzującego określoną jakość towarów lub usług, Dostawca zapewnia najwyższą jakość dostępną na rynku. Towary lub usługi muszą w każdym przypadku odpowiadać właściwościom, cechom i specyfikacjom, których zwyczajowo oczekuje się od porównywalnych towarów lub usług, oraz które nadają się do użytku zwyczajowo przewidzianego dla nich.

3. Wszelkie niezgodności towarów lub usług z zapewnieniami Dostawcy wskazanymi w pkt. 2 powyżej, stanowią wadę.

4. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot umowy na okres wskazany w Zamówieniu. Jeżeli Zamawiający nie wskazał w Zamówieniu okresu gwarancji, Dostawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy. Początek biegu terminu gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego dokumentu WZ.

5. Dostawca odpowiada za to, że towary lub usługi są wolne od wad niezależnie od wady i przez cały okres gwarancji. Dostawca ponosi zatem odpowiedzialność niezależnie od tego, czy wada istnieje już w momencie wydania towaru lub usługi, czy też wystąpi później w okresie gwarancyjnym.

6. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Zamawiający jest uprawniony według swojego wyboru do:

a. żądania wymiany lub naprawy wadliwego towaru, w takim przypadku Dostawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do odebrania wadliwego towaru z miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia towaru pozbawionego wad do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

b. żądania zwrotu wadliwego towaru na koszt i ryzyko Dostawcy, w takim przypadku Dostawca, zobowiązany jest do odbioru wadliwego towaru z miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zwrotu całości ceny sprzedaży uzyskanej za wadliwy towar. W przypadku nieodebrania wadliwego towaru w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony, według własnego wyboru oraz na koszt i ryzyko Dostawcy, do jego odesłania do Dostawcy lub magazynowania lub zniszczenia lub odsprzedania.

c. obniżenia ceny wadliwego towaru, w takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży ponad rzeczywistą wartość towaru wadliwego.

7. O wadach, które ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę w terminie 30 dni od dnia ich ujawnienia. Dostawca jest zobowiązany zadośćuczynić żądaniu Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

8. W przypadku wykorzystania wadliwego towaru w procesie produkcji realizowanym przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody, jak również zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży za ten wadliwy towar.

9. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji każdorazowo wydłuża się o czas odpowiadający terminowi liczonemu od dnia zgłoszenia wady do dnia doręczenia Zamawiającemu Przedmiotu umowy wolnego od wad.

10. W przypadku opóźnień w usuwaniu wad przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie albo zlecić ich usunięcia podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Dostawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, po uprzednim wezwaniu Dostawcy do usunięcia wad.

§9. SIŁA WYŻSZA

1. Zaistnienie okoliczności uznawanych za Siłę Wyższą zwalnia Strony od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim jest ono związane z Siłą Wyższą.

2. Strona, która powołuje się na Siłę Wyższą jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu, czasie trwania oraz skutkach dla zawartej Umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni i jednocześnie przedstawić dowody celem wykazania wystąpienia Siły Wyższej.

3. Ponadto, w przypadku, gdy Stroną powołującą się na Siłę Wyższą będzie Dostawca, zobowiązany jest on do zaproponowania rozwiązania alternatywnego, tak aby zminimalizować skutki Siły Wyższej dla Zamawiającego. Rozwiązanie alternatywne może zostać wdrożone wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunki łączącej Strony Umowy oraz wszelkich innych umów towarzyszących regulować będą wyłącznie przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWZ i niewskazanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia będą rozstrzygane przede wszystkim na drodze polubownej.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy, które nie mogą być rozwiązane polubownie, będzie rozstrzygać sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Stwierdzenia nieważności poszczególnych postanowień OWZ nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że Strony postanowią inaczej.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany OWZ, przy czym wszelkie zmiany w OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od dnia opublikowania zmian OWZ na stronie internetowej Zamawiającego, Dostawca nie wyrazi sprzeciwu odnośnie zmian OWZ, uważa się, iż Dostawca zaakceptował zmiany OWZ.

7. Niniejsze OWZ wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowe Spółki pod adresem: https://luxon.pl/.

Pobierz Ogólne Warunki Zakupu