OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

 

Edycja nr 3 z  dnia 19.03.2019 r.

I. Definicje

Nabywca – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży.
Luxon – Luxon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krępicach.
Strona internetowa – strona internetowa Luxon pod adresem www.luxon.pl.
OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Luxon.
Siła wyższa – zdarzenia zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, w tym klęski żywiołowe (powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, burza o ogromnej sile, huragan, obfite opady śniegu), akty władzy, strajki, lockouty, działania wojenne, rozruchy, rebelie, wojny domowe, akty piractwa.
Ogólne Warunki Gwarancji – warunki gwarancji dla przedmiotu Umowy Sprzedaży, zamieszczone na Stronie internetowej oraz przekazywane Nabywcy.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Luxon a Nabywcą. OWS stosuje się w całości również do umów dostawy oraz umów o świadczenie usług, realizowanych przez Luxon na rzecz Nabywcy.
2. Całość świadczeń wykonywanych przez Luxon podlega poniższym warunkom, które stanowią nierozłączną część wszystkich umów, pomiędzy Nabywcą a Luxon. Wszelkie dodatkowe lub rozbieżne ustalenia zawarte w dowolnym dokumencie wystawionym przez Nabywcę nie mają mocy wiążącej, chyba że zostaną zaakceptowane przez Luxon w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. OWS wiążą Nabywcę z chwilą:

a. złożenia przez niego zamówienia, lub
b. podpisania przez niego Umowy Sprzedaży, lub
c. złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Luxon.

4. Aktualna edycja Ogólnych Warunków Sprzedaży Luxon znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.luxon.pl/ows.pdf. Luxon zastrzega, że OWS mogą ulegać zmianom, a Nabywcę obowiązuje ta edycja OWS, która jest aktualna w dniu opisanym w ust. 3 dla danej transakcji.
5. Luxon i Nabywca dalej łącznie zwani są Stronami.

III. Zamówienia i Umowa Sprzedaży

1. Przez Umowę Sprzedaży Strony rozumieją:

a. Zamówienie złożone przez Nabywcę i potwierdzone przez Luxon,
b. Ofertę złożoną przez Luxon i przyjętą przez Nabywcę,
c. Dwustronnie podpisaną umowę.

2. Zamówienia mogą być składane przez Nabywcę na piśmie, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres wskazany na stronie internetowej.
3. Zamówienie złożone przez Nabywcę nie wiąże Luxon do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie następuje na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. W przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenie następuję w ciągu 48 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia.
4. Wszelkie zmiany i propozycje Nabywcy, zawarte w dokumencie zamówienia, które są odmienne od określonych w niniejszych OWS, nie wiążą Luxon, chyba, że zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Luxon na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie zmiany i propozycje Nabywcy, zawarte w dokumencie przyjęcia oferty Luxon, które są odmienne od określonych w niniejszych OWS, nie wiążą Luxon, chyba, że zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Luxon na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Złożone Zamówienia, które nie zostaną przyjęte do realizacji, nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Luxon. Brak odpowiedzi Luxon na złożone przez Nabywcę zamówienie nie może zostać uznany za przyjęcie zamówienia do realizacji. Każdorazowy zakres Zamówienia określony jest w Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Sprzedaży, a OWS, zastosowanie znajdują zapisy Umowy Sprzedaży.

IV. Prawa wynikające z dokumentacji

1. Informacje dotyczące produktów Luxon, znajdujące się w dokumentach ofertowych, pismach, katalogach, broszurach i innych dokumentach, które wykorzystywane są przez Luxon w działalności gospodarczej, jak również zamieszczone na stronie internetowej, mają charakter orientacyjny i przybliżony, za wyjątkiem przypadków, w
których wyraźnie określono, iż dane są kategoryczne. Rozbieżność pomiędzy danymi podanymi w wyżej opisanych materiałach a stanem rzeczywistym jest dopuszczalna, przy czym Luxon dokłada staranności, aby nie przekraczała ona 5 %.
2. Dokumentacja doręczana łącznie z produktem nie skutkuje przeniesieniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej, przysługujących Luxon, na rzecz Nabywcy.
3. Pozostałe dokumenty stanowiące część oferty pozostają własnością Luxon i na wyraźne żądanie muszą być zwrócone, łącznie z wszystkimi ich kopiami.
4. W przypadku wykonania przez Luxon dokumentacji technicznej, która została udostępniona Nabywcy, Nabywca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć dokumentację przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również
powstrzymać się od udostępniania jej jakiejkolwiek osobie trzeciej.

V. Określenie cen

1. Ceny zamieszczone w ofertach i umowach, w tym w Umowie Sprzedaży, podawane zostają w złotych polskich, za wyjątkiem przypadków, w których Nabywca i Luxon postanowią inaczej.
2. Podatki i inne obowiązki o charakterze publicznoprawnym, które związane są z realizacją Umowy Sprzedaży, pokrywane są przez Nabywcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Odpowiedzialność za zdarzenia nieprzewidziane

1. Luxon nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za zdarzenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem dostawców Luxon, których udział jest niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Luxon poinformuje Nabywcę o braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z Umową Sprzedaży lub o przesunięciu terminu realizacji zamówienia. Nabywca jest w takim przypadku uprawniony do rezygnacji z zamówienia w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania informacji, o której mowa powyżej. W takim przypadku Luxon zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Nabywcy, a Nabywca nie jest zobowiązany do wykonania
zobowiązania finansowego na rzecz Luxon.
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim było to spowodowane przyczynami siły wyższej.
3. W przypadku, gdy zdarzenie powstałe w skutek siły wyższej trwa dłużej niż 14 dni, Luxon jest uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub odstąpienia od jej wykonania w części niewykonanej. W takim przypadku Luxon zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Nabywcy, a Nabywca nie jest zobowiązany do wykonania
zobowiązania finansowego na rzecz Luxon.

VII. Koszty dostaw oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy

1. Przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest na adres wskazany przez Nabywcę.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest Nabywcy za pośrednictwem spedytora, na zlecenie Luxon lub Nabywcy, zgodnie z zapisami Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku dostaw na terenie Polski, przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest na koszt Luxon wyłącznie w przypadku, gdy Strony tak zgodnie ustaliły. W pozostałych przypadkach koszty dostawy przedmiotu Umowy Sprzedaży pokrywane są przez Nabywcę, zgodnie z poniższą tabelą:

Kwota zamówienia w PLN: Koszt transportu w PLN:
1,00 – 4000,00 40,00
4000,01-20000,00 98,00
20000,01-40000,00 196,00
40000,01-60000,00 299,00
60000,01-80000,00 392,00
80000,01-100000,00 490,00
100000,01-250000,00 588,00
250000,01-500000,00 686,00
500000,01-750000,00 784,00
750000,01-10000000,00 999,00
> 10000000,00 do uzgodnienia przez strony

4. W przypadku dostaw poza terenem Polski, przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest na koszt Luxon wyłącznie w przypadku, gdy Strony tak zgodnie ustaliły. W pozostałych przypadkach koszty dostawy przedmiotu Umowy Sprzedaży pokrywane są przez Nabywcę na podstawie kalkulacji spedycji, przedstawionej Nabywcy przez
Luxon w ofercie.
5. Przedmiot Umowy Sprzedaży ubezpieczony jest od ryzyk związanych z transportem. Koszty ubezpieczenia pokrywa Luxon w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest przez Luxon.
6. W przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest staraniem i na koszt Nabywcy, Nabywca zobowiązuje się odebrać przedmiot Umowy Sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży. W przypadku opóźnienia odbioru przedmiotu Umowy Sprzedaży, Luxon jest uprawniony do naliczenia Nabywcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy Sprzedaży brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w okresie od 8 do 14 dnia opóźnienia, natomiast w okresie od 16 dnia opóźnienia do dnia odbioru – karę umowną w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia.
7. Jeżeli przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest przez przewoźnika, Nabywca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w celu stwierdzenia, czy w czasie przewozu nie nastąpił ubytek lub uszkodzenie i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VIII. Terminy dostaw

1. Termin realizacji zamówienia określany jest każdorazowo przez Luxon w Umowie Sprzedaży. W braku takiego określenia, zamówienie jest realizowane przez Luxon niezwłocznie.
2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie potwierdzenia go przez Luxon, chyba, że Luxon wskazał inny moment rozpoczęcia biegu terminu.
3. Luxon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najkrótsze terminy dostaw.
4. W sytuacjach wyjątkowych Nabywca jest uprawniony do jakościowej lub ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od chwili jego potwierdzenia przez Luxon. Wówczas Nabywca zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Luxon w trybie odpowiednim do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli
zmiana zamówienia jest możliwa pod względem technologicznym, Luxon ustali nowy termin realizacji zamówienia oraz wskaże, jakiej wysokości koszty związane są ze zmianą przedmiotu zamówienia. Zmiana jest skuteczna z chwilą potwierdzenia pokrycia dodatkowych kosztów przez Nabywcę.
5. Terminy realizacji zamówienia lub wykonania dostawy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia siły wyższej.
6. W przypadku, gdy Nabywca nie odbierze przedmiotu umowy od spedytora, Luxon jest uprawniony do ponownego przekazania przedmiotu umowy do transportu, jednakże wyłącznie na koszt i ryzyko Nabywcy, z zastrzeżeniem pkt 7.
7. W przypadku, gdy Nabywca odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, pomimo zgodności przedmiotu umowy z Umową Sprzedaży, Luxon zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz obciążenia Nabywcy karą umowną w wysokości odpowiadającej cenie przedmiotu umowy oraz kosztom transportu.

IX. Płatności

1. Faktura sprzedaży, wystawiona przez Luxon dla Nabywcy, obejmuje w szczególności przedmiot Umowy Sprzedaży oraz cenę przedmiotu Umowy Sprzedaży, powiększoną o kwotę podatków w wysokości obliczonej na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury, jak również o ewentualne koszty dostawy. Faktury VAT mogą być wystawiane bez podpisu Nabywcy.
2. Termin płatności zostaje określony w warunkach Umowy Sprzedaży. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany na dokumencie sprzedaży.
3. Luxon może ustalić dla Nabywcy warunki płatności, zgodnie z którymi wymagana jest pełna lub częściowa płatność z góry na zasadzie zadatku lub zaliczki.
4. W przypadku braku terminowego wykonania przez Nabywcę zobowiązań finansowych wobec Luxon, Luxon jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Luxon.

X. Gwarancja

Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy określone zostały w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

XI. Naruszenia

1. W przypadku naruszenia przez Nabywcę któregokolwiek postanowienia Umowy Sprzedaży, w tym OWS, Luxon jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od niej. Oświadczenia te wymagają formy pisemnej.
2. Jednocześnie, w razie naruszenia któregokolwiek postanowienia Umowy Sprzedaży, Luxon jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od Nabywcy lub osoby trzeciej.

XII. Poufność

Wszelkie informacje techniczne, handlowe i finansowe, które Luxon ujawni Nabywcy, są poufne. Nabywca jest zobowiązany do nieujawniania informacji osobom trzecim, o których mowa w niniejszym punkcie.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy właściwy sąd orzeknie o nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OWS, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.
2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży oraz niniejszych OWS stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży