OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie Gwarancji Produkt będzie wolny od wad materiałowych oraz wad w wykonaniu.
2. Jeżeli przedmiotem niniejszej Gwarancji jest zbiór Produktów, a uprawnienia gwarancyjne realizowane będą jedynie do części tego zbioru, na potrzeby realizacji Gwarancji w opisanym zakresie przez pojęcie Produktu rozumieć należy tę część zbioru.
3. Gwarant oświadcza, że degradacja świetlna Produktu w okresie objętym gwarancją nie przekroczy 30% nominalnej wartości strumienia świetlnego.
4. Roszczenia gwarancyjne powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady przez Nabywcę, drogą mailową na adres: reklamacje@luxon.pl. Nabywca zobowiązany jest w zgłoszeniu opisać stwierdzoną wadę ze wskazaniem modelu Produktu. Na podstawie zgłoszenia, Gwarant skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów zgłoszenia, jak również terminu odbioru Produktu od Nabywcy.
5. W ramach realizacji obowiązków gwarancyjnych, Gwarant, według własnego uznania, może Produkt naprawić albo wymienić na nowy.
6. Naprawa gwarancyjna Produktu zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Produktu do Gwaranta. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do dokonania naprawy, naprawa może potrwać dłużej, o czym Nabywca zostanie powiadomiony.
7. Produkt, którego dotyczy realizacja uprawnień gwarancyjnych, powinien zostać dostarczony przez Nabywcę do Gwaranta na adres: Luxon Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice (gmina Miękinia) w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczonym na czas transportu, na koszt Nabywcy wraz z dokładnym opisem wady i dowodem zakupu, po uprzednim kontakcie z Gwarantem. Po dokonanej naprawie Produkt jest odbierany przez Nabywcę od Gwaranta pod wyżej wskazanym adresem lub przesłany na adres wskazany przez Nabywcę.
8. Naprawa gwarancyjna Produktu może zostać dokonana jedynie przez Gwaranta lub osobę trzecią, wskazaną na piśmie przez Gwaranta (dalej: „Serwis”).
9. Gwarant ma prawo odmówić naprawy Produktu, gdy zostanie stwierdzone, iż dokonywane były samowolne naprawy Produktu.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu Nabywca nie mógł z niego korzystać.
11. W przypadku, gdy zgłaszana przez Kupującego wada obejmuje pojedyncze źródła światła w Produkcie, ich naprawa lub wymiana nie stanowi istotnej naprawy w rozumieniu przepisu art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu Kupujący nie mógł z niego korzystać.
12. Jeżeli Gwarant zdecyduje się na wymianę Produktu, lecz nie będzie w stanie jej zrealizować z powodu niedostępności lub zaprzestania produkcji Produktu, może zwrócić Nabywcy kwotę zapłaconą przez Nabywcę za Produkt albo wymienić Produkt na inny model o nie gorszych właściwościach, który jednakże może różnić się nieznacznie pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznej.
13. Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktu, który został zainstalowany zgodnie z Instrukcją Obsługi lub wytycznymi Gwaranta oraz używany jest zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi wartości elektrycznych, zakresu działania oraz warunków środowiskowych, wytycznych dotyczących zastosowań, normach IEC oraz innych dokumentach dołączonych do Produktu.
14. Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach niemożności działania Produktu ani szkód w Produkcie, które wynikają ze zdarzeń losowych, Siły Wyższej, nadużycia Produktu, niewłaściwego użycia lub użycia Produktu niezgodnie z Instrukcją Obsługi.
15. Niniejsza Gwarancja wyłącza odpowiedzialność Gwaranta za instalację Produktu, zapewnienie dostępu do Produktu, szkody lub inne koszty Nabywcy, w tym również związane z koniecznością demontażu i ponownego montażu Produktu.
16. Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu do wad Produktu powstałych:

 • na skutek niewłaściwej obsługi Produktu,
 • w wyniku zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • na skutek zastosowania niewłaściwych urządzeń towarzyszących, m.in. zasilaczy, materiałów eksploatacyjnych (np. przy zwiększaniu mocy, napięcia, natężenia), w wyniku zastosowania przewodów podłączeniowych niewłaściwej długości bądź przekroju, w wyniku niewłaściwego podłączenia przewodów, na skutek wadliwej instalacji elektrycznej budynku, w wyniku nie zastosowania odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych,
 • na skutek niewłaściwego korzystania z Produktu, w tym w zakresie spowodowanych uszkodzeń mechanicznych,
 • w trakcie niewłaściwego przechowywania bądź transportu,
 • w wyniku funkcjonowania Produktu w niewłaściwej temperaturze otoczenia, tj.
  1. dla produktów biurowych: od -20°C do +40C
  2. dla produktów przemysłowych: od -25°C do +45°C (uwaga: dla oprawy Ultima:LED Pro – od -30 do +55°C).

17. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

 •  na skutek samodzielnych napraw lub modyfikacji konstrukcyjnych dokonanych przez Nabywcę lub osobę trzecią, za którą Gwarant nie odpowiada,
 • na skutek stwierdzenia przez Gwaranta lub Serwis ingerencji w Produkt, w tym w szczególności w postaci zerwania plomby gwarancyjnej Produktu,

18. Gwarant nie odpowiada za terminowość realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli jego działalność zostanie zakłócona siłą wyższą lub innym niedającym się przewidzieć zdarzeniem.
19. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Warunki Sprzedaży.
20. Gwarancja jest ważna wyłącznie wraz z Umową Sprzedaży oraz fakturą sprzedaży.
21. Wyrażenia rozpoczynające się wielką literą mają znaczenie określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji