OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
DLA RYNKU OGÓLNEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach przy ul. Kwiatowej 45 (55-330) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000138301, REGON: 932025487, NIP: 8942513867 („Gwarant”) udziela niniejszym gwarancji na Przedmiot Umowy Sprzedaży (dalej jako: „Produkt”), na zasadach opisanych w tym dokumencie („Gwarancja”).
 2. OWG stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Gwarantem a kontrahentem Gwaranta („Nabywca”).
 3. W odniesieniu do Produktów, których Gwarant nie jest producentem, a które sprzedawane są Nabywcy przez Gwaranta, niniejsze OWG nie mają zastosowania, a Gwarant udziela gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim Gwarant uzyskał gwarancję od sprzedawcy lub producenta tych Produktów. Nabywca jest związany sposobem realizacji uprawnień gwarancyjnych tego sprzedawcy lub producenta.
 4. Słowom, wyrażeniom i frazom zapisanym w przedmiotowych Ogólnych Warunkach Gwarancji („OWG”) z wielkiej litery, należy nadawać takie znaczenie, które jest im przypisane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pod warunkiem, że niniejsze OWG nie stwierdza inaczej.
 5. Jeżeli przedmiotem niniejszej Gwarancji jest zbiór Produktów, a uprawnienia gwarancyjne realizowane będą jedynie do części tego zbioru, na potrzeby realizacji Gwarancji w opisanym zakresie przez pojęcie Produktu rozumieć należy tę część zbioru.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarant oświadcza, że w okresie Gwarancji Produkt będzie wolny od wad fizycznych oraz wad prawnych.
 2. Warunki Gwarancji obowiązują na okres wskazany każdorazowo w ofercie Gwaranta, będącej integralną częścią Umowy Sprzedaży („Oferta”).
 3. W razie zaktualizowania się przesłanek odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta, Nabywca zobowiązany jest zgłosić roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady przez Nabywcę, drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny na stronie www.luxon.pl. Nabywca zobowiązany jest w zgłoszeniu podać dane wymagane przez Gwaranta. Podanie kompletu danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta. Na podstawie zgłoszenia, Gwarant skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów zgłoszenia.
 4. Po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 3, Produkt, którego dotyczy realizacja uprawnień gwarancyjnych, powinien zostać dostarczony przez Nabywcę do Gwaranta na adres: Luxon Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczonym na czas transportu, na koszt Nabywcy, wraz z dokładnym opisem wady i dowodem zakupu.
 5. Przekazanie Produktu do Gwaranta może nastąpić poprzez udostępnienie Produktu w miejscu wskazanym przez Nabywcę, jednakże jest to możliwe jedynie po wcześniejszym, pisemnym wyrażeniu zgody przez Gwaranta.
 6. W ramach udzielonej Gwarancji Gwarant zobowiązany jest do zwrotu ceny Produktu, usunięcia wady Produktu lub wymiany Produktu na nowy. Wybór sposobu realizacji obowiązków Gwaranta należy do Gwaranta.
 7. Naprawa gwarancyjna Produktu zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Produktu do Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części niezbędnych do dokonania naprawy, naprawa może potrwać dłużej, o czym Nabywca zostanie powiadomiony.
 8. Po dokonanej naprawie Produkt jest odbierany przez Nabywcę od Gwaranta pod adresem wskazanym w ust. 4 lub przesłany przez Gwaranta na adres wskazany przez Nabywcę, na koszt Gwaranta.
 9. Naprawa gwarancyjna Produktu może zostać dokonana jedynie przez Gwaranta lub osobę trzecią, wskazaną na piśmie przez Gwaranta („Serwis”).
 10. Okres gwarancji w odniesieniu do Produktu objętego zgłoszeniem reklamacyjnym ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wady Produktu Nabywca nie mógł z niego korzystać.
 11. W przypadku, gdy zgłaszana przez Nabywcę wada obejmuje pojedyncze źródła światła w Produkcie (diody), ich naprawa lub wymiana nie stanowi istotnej naprawy w rozumieniu przepisu art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu Nabywca nie mógł z niego korzystać. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, termin gwarancji w stosunku do wymienionych części Produktu biegnie na nowo od chwili wymiany.
 12. W przypadku, gdy wymiana Produktu na nowy będzie niemożliwa lub wysoce utrudniona, w szczególności z powodu niedostępności lub zaprzestania produkcji Produktu, Gwarant może zwrócić Nabywcy kwotę zapłaconą przez Nabywcę za Produkt albo wymienić Produkt na inny model o nie gorszych właściwościach, który jednakże może różnić się nieznacznie pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznej
 13. Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktu, który został zainstalowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Montażu Produktu, Karcie Produktu, Karcie Specyfikacji Technicznej Produktu oraz innych dokumentach załączonych do Produktu („Komplet Dokumentów”), w szczególności wytycznymi dotyczącymi wartości elektrycznych, zakresu działania Produktu, warunków środowiskowych, zastosowań Produktu oraz norm IEC. Komplet Dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.luxon.pl.
 14. Gwarant oświadcza, iż w okresie Gwarancji dopuszczalny jest spadek początkowego strumienia świetlnego wynoszący maksymalnie 20%, przy dopuszczeniu maksymalnie 10% uszkodzonych diod na module LED w oprawie zgodnie z parametrem LxBy zawartym w Karcie Specyfikacji Technicznej Produktu. Opisany spadek nie stanowi wady Produktu w rozumieniu niniejszego OWG.
 15. Gwarant oświadcza, iż w odniesieniu do nowych opraw (modułów) LED, dopuszczalna jest tolerancja parametrów strumienia świetlnego, mocy oraz temperatury barwowej w zakresie +/- 7%. Opisana tolerancja nie stanowi wady Produktu w rozumieniu niniejszego OWG.
 16. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za instalację Produktu, zapewnienie dostępu do Produktu, szkody lub inne koszty Nabywcy, w tym również związane z koniecznością demontażu i ponownego montażu Produktu.
 17. Gwarant nie odpowiada za wady Produktu powstałe w wyniku:
  • niewłaściwej obsługi Produktu,
  • używania Produktu w sposób niezgodny z wytycznymi zawartymi w Komplecie Dokumentów,
  • niewłaściwego korzystania z Produktu, w tym w zakresie spowodowanych uszkodzeń mechanicznych,
  • niewłaściwego przechowywania bądź transportu Produktu,
  • siły wyższej,
  • zdarzeń losowych,
  • przyczyn nieleżących po stronie Gwaranta.
 18. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w następujących przypadkach:
  • na skutek samodzielnych napraw, ingerencji lub modyfikacji konstrukcyjnych w Produkcie dokonanych przez Nabywcę lub osobę trzecią, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
  • na skutek stwierdzenia przez Gwaranta lub Serwis ingerencji w Produkt, w tym w szczególności w postaci zerwania plomby gwarancyjnej Produktu.
 19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli jego działalność zostanie zakłócona siłą wyższą lub innym niedającym się przewidzieć zdarzeniem.
 20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli Nabywca nie zapewni Gwarantowi dostępu do Produktu poprzez jego dostarczenie lub udostępnienie na zasadach opisanych w OWG.
 21. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Warunki Sprzedaży Luxon sp. z o.o.
 22. Gwarancja niniejsza wyłącza uprawnienia Nabywcy wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 23. Gwarancja jest ważna wyłącznie wraz z Umową Sprzedaży oraz fakturą sprzedaży.
Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
DLA RYNKU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 

 1. LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach przy ul. Kwiatowej 45 (55-330) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000138301, REGON: 932025487, NIP: 8942513867 („Gwarant”) udziela niniejszym gwarancji na Przedmiot Umowy Sprzedaży (dalej jako: „Produkt”), na zasadach opisanych w tym dokumencie („Gwarancja”).
 2. OWG stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Gwarantem a kontrahentem Gwaranta („Nabywca”).
 3. W odniesieniu do Produktów, których Gwarant nie jest producentem, a które sprzedawane są Nabywcy przez Gwaranta, niniejsze OWG nie mają zastosowania, a Gwarant udziela gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim Gwarant uzyskał gwarancję od sprzedawcy lub producenta tych Produktów. Nabywca jest związany sposobem realizacji uprawnień gwarancyjnych tego sprzedawcy lub producenta.
 4. Słowom, wyrażeniom i frazom zapisanym w przedmiotowych Ogólnych Warunkach Gwarancji Luxon sp. z o.o. („OWG”) z wielkiej litery, należy nadawać takie znaczenie, które jest im przypisane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Luxon sp. z o.o. pod warunkiem, że niniejszy dokument nie stwierdza inaczej.
 5. Jeżeli przedmiotem niniejszej Gwarancji jest zbiór Produktów, a uprawnienia gwarancyjne realizowane będą jedynie do części tego zbioru, na potrzeby realizacji Gwarancji w opisanym zakresie przez pojęcie Produktu rozumieć należy tę część zbioru.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarant oświadcza, że w okresie Gwarancji Produkt będzie wolny od wad fizycznych oraz wad prawnych.
 2. Warunki Gwarancji obowiązują na okres wskazany każdorazowo w ofercie Gwaranta będącej integralną częścią Umowy Sprzedaży („Oferta”).
 3. W razie zaktualizowania się przesłanek odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta, Nabywca zobowiązany jest zgłosić roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od dnia wykrycia wady przez Nabywcę, drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny, znajdujący się na stronie www.luxon.pl. Nabywca zobowiązany jest w zgłoszeniu podać dane wymagane przez Gwaranta. Podanie kompletu danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta. Na podstawie zgłoszenia, Gwarant skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów zgłoszenia, jak również terminu przekazania Produktu przez Nabywcę Gwarantowi.
 4. W ramach realizacji obowiązków gwarancyjnych, po otrzymaniu od Nabywcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Gwarant dostarcza na swój koszt do Nabywcy Produkt tego samego typu lub Produkt równoważny, z uwzględnieniem ewentualnych zmian technologicznych („**Produkt zamienny”), w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. Produkt objęty zgłoszeniem gwarancyjnym Nabywca dostarcza do Gwaranta na swój koszt.
 5. Zgłoszenie gwarancyjne dotyczące Produktu jest rozpatrywane następczo, a Gwarant zastrzega, iż dostarczenie Produktu zamiennego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi uznania roszczenia gwarancyjnego. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, prawo własności Produktu objętego zgłoszeniem przechodzi na Gwaranta, a prawo własności Produktu zamiennego przechodzi na Nabywcę. W przypadku nieuznania przez Gwaranta zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, Nabywca nabywa prawo własności Produktu zamiennego oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gwaranta ceny sprzedaży Produktu zamiennego, który został wymieniony za Produkt objęty zgłoszeniem, oraz kosztów transportu Produktu do Nabywcy. Jednocześnie prawo własności Produktu objętego zgłoszeniem gwarancyjnym pozostaje po stronie Nabywcy, a Gwarant odsyła, na koszt Nabywcy Produkt objęty zgłoszeniem do Nabywcy.
 6. Produkt, którego dotyczy realizacja uprawnień gwarancyjnych, powinien zostać dostarczony przez Nabywcę do Gwaranta na adres: Luxon Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice, w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczonym na czas transportu wraz z opisem wady i dowodem zakupu, po uprzednim kontakcie z Gwarantem. Koszt dostarczenia Produktu lub Produktów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym ponosi Gwarant, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 13 niniejszych OWG.
 7. Jeżeli realizacja uprawnień gwarancyjnych dotyczy opraw w liczbie przekraczającej 10 sztuk, Gwarant jest uprawniony do wskazania każdorazowo, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, indywidualnego trybu odbioru Produktu od Nabywcy.
 8. Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktu, który został zainstalowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Montażu Produktu, Karcie Produktu, Karcie Specyfikacji Technicznej Produktu oraz innych dokumentach załączonych do Produktu („Komplet Dokumentów”), w szczególności wytycznymi dotyczącymi wartości elektrycznych, zakresu działania Produktu, warunków środowiskowych, zastosowań Produktu oraz norm IEC. Komplet Dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.luxon.pl.
 9. Gwarant oświadcza, iż w okresie Gwarancji dopuszczalny jest spadek początkowego strumienia świetlnego wynoszący maksymalnie 10%, przy dopuszczeniu maksymalnie 10% uszkodzonych diod na module LED w oprawie zgodnie z parametrem LxBy zawartym w Karcie Specyfikacji Technicznej Produktu. Opisany spadek nie stanowi wady Produktu w rozumieniu niniejszego OWG.
 10. Gwarant oświadcza, iż w odniesieniu do nowych opraw (modułów) LED, dopuszczalna jest tolerancja parametrów strumienia świetlnego, mocy oraz temperatury barwowej w zakresie +/- 7%. Opisana tolerancja nie stanowi wady Produktu w rozumieniu niniejszego OWG.
 11. Niniejsza Gwarancja wyłącza odpowiedzialność Gwaranta za instalację Produktu, zapewnienie dostępu do Produktu, szkody lub inne koszty Nabywcy, w tym również związane z koniecznością demontażu i ponownego montażu Produktu.
 12. Gwarant nie odpowiada za wady Produktu powstałe w wyniku:
  • niewłaściwej obsługi Produktu,
  • używania Produktu w sposób niezgodny z wytycznymi zawartymi w Komplecie Dokumentów,
  • niewłaściwego korzystania z Produktu, w tym w zakresie spowodowanych uszkodzeń mechanicznych,
  • niewłaściwego przechowywania bądź transportu Produktu,
  • siły wyższej,
  • zdarzeń losowych,
  • przyczyn nieleżących po stronie Gwaranta.
 13. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w następujących przypadkach:
  • na skutek samodzielnych napraw, ingerencji lub modyfikacji konstrukcyjnych w Produkcie dokonanych przez Nabywcę lub osobę trzecią, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
  • na skutek stwierdzenia przez Gwaranta lub Serwis ingerencji w Produkt, w tym w szczególności w postaci zerwania plomby gwarancyjnej Produktu,
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli jego działalność zostanie zakłócona siłą wyższą lub innym niedającym się przewidzieć zdarzeniem
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli Nabywca nie zapewni Gwarantowi dostępu do Produktu poprzez jego dostarczenie lub udostępnienie na zasadach opisanych w OWG.
 16. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Warunki Sprzedaży Luxon sp. z o.o.
 17. Gwarancja niniejsza wyłącza uprawnienia Nabywcy wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 18. Gwarancja jest ważna wyłącznie wraz z Umową Sprzedaży oraz fakturą sprzedaży.
Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji