POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cześć wszystkim,

chcieliśmy upewnić się, że w pełni zdajesz sobie sprawę z tego, w jaki sposób Luxon LED działa zgodnie z ustawą RODO.
Oto niektóre z działań, które podjęliśmy, aby zapewnić zgodność z naszymi zasadami:

Bezpieczeństwo

Od zawsze bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Jak dotąd jedynymi wrażliwymi danymi, które przechowujemy są poświadczenia dostępu API. Jest szyfrowany i jest zawsze przesyłany tylko za pomocą bezpiecznego połączenia HTTP (https).

Jednak już od 25 maja poprawiamy się jeszcze bardziej pod względem bezpieczeństwa. Nie będziemy przechowywać żadnych poświadczeń dostępu po naszej stronie. Co sprawi, że naruszenie danych będzie prawie niemożliwe, nawet w przypadku, gdy nasz system zostanie naruszony, twoje dane są w zasadzie poza równaniem, ponieważ dostęp do niego mają tylko komputery.

Przechowujemy tylko nie dającą się odszyfrować część danych uwierzytelniających do celów uwierzytelniania oraz twoją pocztę e-mail i domenę (w niektórych przypadkach).

Zachowanie dzienników i statystyk użytkowania

Aby usprawnić i rozwiązać problemy z usługą, przechowujemy różne dzienniki systemowe. Teraz zniszczymy dzienniki po 3 miesiącach od daty pobrania. Nigdy nie używamy dzienników systemu do niczego innego niż monitorowanie lub debugowanie. Informacje o statystykach użytkowania zostaną usunięte w ciągu miesiąca po tym, jak użytkownik zrezygnuje z subskrypcji usługi.

Przenośność danych

GDPR daje każdemu użytkownikowi prawo do pobierania wszelkich danych, które dostarcza do usługi. Możesz zażądać wszystkich danych związanych z Twoim kontem pod adresem admin@luxon.pl, twoja prośba zostanie przetworzona w ciągu maksymalnie 72 godzin.

Procesory stron trzecich

Przekazane nam przez Ciebie informacje możemy ujawnić:

  • Dostaw­com usług i sys­temów IT, które wyko­rzysty­wane są do utrzy­ma­nia naszej strony i korzys­ta­nia z jej funkcjon­al­noś­ci, w tym m.in.: Google Ana­lyt­ics, Google Ads, Nazwa, Facebook
  • Pod­miotom świad­czą­cym usłu­gi niezbędne do przesła­nia infor­ma­cji transak­cyjnych i pro­duk­towych za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej lub wiado­moś­ci SMS w stop­niu, w jakim ujawnie­nie jest niezbędne do zau­tomaty­zowa­nia, uproszczenia i przeanal­i­zowa­nia tych pro­cesów, w tym m.in. Pipedrive

Jeżeli chcesz, możesz również zapoz­nać się z Poli­tyką Pry­wat­noś­ci dostaw­ców, z których usług może­my korzys­tać:

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Face­book – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Nazwa.pl – https://www.nazwa.pl/rodo/
Pipedrive.com – https://www.pipedrive.com/en/privacy

Prawo do „bycia zapomnianym”

Zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem: admin@luxon.pl ,prosząc o usunięcie wszystkich danych. Po niezbędnych procedurach uwierzytelniania wszystkie dane związane z Twoim kontem zostaną usunięte. Nawet jeśli nie poprosisz o usunięcie, zostanie to zrobione po miesiącu anulowania subskrypcji usługi.

Jakieś inne pytania?

Prosimy zadać dowolne pytanie, nie mamy absolutnie nic do ukrycia i
zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w naszych zasadach dotyczących danych. Możesz skontaktować się z nami pod adresem: admin@luxon.pl.

“COOKIES” – INFORMACJE PRZECHOWYWANE AUTOMATYCZNIE W PAŃSTWA KOMPUTERZE

 

Gdy będziecie Państwo przeglądać jedną z naszych stron internetowych, możemy przechować niektóre dane w Państwa komputerze w formie plików tzw. “cookies”, aby automatycznie rozpoznawać Państwa komputer podczas następnej wizyty na stronie. Pliki “Cookies” pomogą nam w różnorodny sposób, np. umożliwią lepsze dostosowanie strony do Państwa zainteresowań lub pomogą zachować Państwa hasło, co zaoszczędzi Państwu czas w trakcie ponownego wchodzenia na stronę. Pliki „cookies” nie są szkodliwe dla twojego komputera, a jedynie mają na celu ułatwienie pracy zarówno nam, jak i Państwu Aby umożliwić korzystanie z plików „cookies” uprawnieni są Państwo do wyrażenia zgody, która pojawi się na witrynie internetowej niezwłocznie po pełnym załadowaniu przeglądarki. Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików „cookies”, jednakże akceptacja plików „cookies” pozwoli na w pełni funkcjonalne korzystanie z witryny internetowej. Poza tym mają Państwo możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, która automatycznie i każdorazowo odrzuci możliwość korzystania z plików „cookies”.

Dzieci

Luxon nie będzie świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób, poniżej 16 roku życia, bez uzyskania najpierw zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli, Będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe o dziecku w takim stopniu, jak zezwala na to prawo, uzyskiwać zgodę od rodziców lub innych przedstawicieli prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy Luxon otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to podejmiemy niezwłocznie działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, Luxon wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych. Linki do innych stron internetowych Luxon zawierają linki do innych stron internetowych. Luxon nie odpowiada za praktyki ochrony prywatności lub za treść tych stron

Pytania i uwagi

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi do Polityki ochrony prywatności danych firmy Luxon, proszę kliknąć na “Kontakt” i poinformować nas o swojej prośbie. Internet dojrzewa, tak jak i nasza Polityka prywatności, którą staramy się aktualizować w razie potrzeby. Zamieścimy zmiany w naszej Polityce na tej stronie, jeżeli okaże się to konieczne i niezbędne dla ochrony Państwa danych osobowych. Zachęcamy Państwa do systematycznego sprawdzania tej strony, aby być na bieżąco poinformowanym o wszelkich zachodzących zmianach.

Prosimy o zapoznanie się informacjami  o zasadach, na jakich będzie się  odbywało przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji w Luxon Sp. z o.o.

Kto będzie administratorem danych?
Administratorem Twoich danych będzie „Luxon” sp. z o. o.  z siedzibą  w w Krępicach, przy ul. Kwiatowej 45, 55-330 Krępice,  KRS: 0000138301, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?
Celem przetwarzania danych będzie prowadzenie rekrutacji i zawarcie umowy o pracę/zlecenie/współpracę,  a w razie wyrażenia dobrowolnej zgody, także prowadzenie przyszłych rekrutacji.

Dane będą  przetwarzane na podstawie art. 221 kodeksu pracy (w odniesieniu do osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę) oraz w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?
W przypadku rekrutacji,  prowadzonych za pośrednictwem portalu pracuj.pl procesorem  Twoich danych jest Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584545.

Jak długo będziemy  przetwarzać dane?
Twoje dane będą  przetwarzane do dnia zakończenia danej rekrutacji , a w przypadku Twojej zgody na przyszłe rekrutacje – dane będą przetwarzane przez okres 12 m-cy od dnia zakończenia rekrutacji (chyba, że zgoda ta została wcześniej cofnięta). Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także konieczne do celów rekrutacji i zatrudnienia.  Podanie Twoich danych osobowych jest również warunkiem zawarcia umowy o pracę/zlecenie/współpracę.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Twoje dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Prosimy o zamieszczenie w przesłanych aplikacjach klauzuli:

“Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez „Luxon” sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, przy ul. Kwiatowa 45, 55-330 Krępice, KRS: 0000138301.
*Wyrażam zgodę na przeprowadzanie w toku rekrutacji wideo –rozmów.
*Wyrażam zgodę na przeprowadzanie w toku rekrutacji testów psychologicznych.

Oraz dodatkowo poniższego zapisu, w razie zainwestowania przyszłymi rekrutacjami:
*W związku z chęcią udziału w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez firmę „Luxon” sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, przy ul. Kwiatowej 45, 55-330 Krępice, KRS: 0000138301 (dalej: Spółka) zgadzam