OTRZYMANE FUNDUSZE UNIJNE

„Internacjonalizacja działalności firmy „Luxon” sp. z o.o.”

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Cel projektu:

Celem projektu jest wypromowanie firmy „Luxon” oraz marek produktowych ULTIMA:LED; SKYLIGHT:LED; INDUSTRIAL:LED; HIGHBAY:LED, na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży eksportowej.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 

Wydatki ogółem: 708 100.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 708 100.00 PLN
Dofinansowanie: 424 860.00 PLN
Termin realizacji projektu: 24/02/2020 – 30/06/2022 r.

www.mapadotacji.gov.pl 

projekty unijne

„Rozwinięcie działalności Firmy Luxon sp. z o.o. poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie Luxon Sp.z o.o. których efektem będzie opracowanie innowacyjnych w skali rynku produktów, dzięki czemu Wnioskodawca zwiększy swoją pozycje na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 2 127 232,71 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 990 244,94 PLN
Dofinansowanie: 1 311 813,44 zł PLN

Termin realizacji projektu:

01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.

projekty unijne

„Rozwinięcie działalności B+R przedsiębiorstwa Luxon Sp. z o.o. polegającej na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania nowych produktów.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Schemat: 1.2.A. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej

Opis projektu:

Projekt jest naturalnym etapem rozwoju firmy, mającym swój wymiar w unowocześnianiu działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych poprzez rozwój działu B+R pozwoli na wykreowanie innowacyjności. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie Luxon Sp.z o.o. których efektem będzie stworzenie serii inteligentnych opraw oświetleniowych przeznaczonych dla przemysłu, zasilacza z czujnikami TCM oraz oprogramowania API.

 Planowane efekty projektu:

Projekt przyczyni się do wprowadzenia w Luxon sp. z o.o. innowacji produktowej oraz procesowej, a także przyczyni się do wykorzystania potencjału działu B+R firmy, a następnie wdrożenia nowych innowacyjnych produktów. Działania te wpłynął na podniesienie konkurencyjności firmy, zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz przychodów. Beneficjent osiągnie przewagę konkurencyjną w zakresie implementacji nowych technologii. Beneficjent będzie mógł eksportować swoje produkty na kolejne kraje.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 1 417 907,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 326 735,00 PLN
Dofinansowanie: 989 854,60 PLN

Termin realizacji projektu:

01.09.2018 r. – 28.02.2020 r.

projekty unijne

„Rozwój działalności LUXON Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługę doradczą w zakresie standardów BIM, rynku IoT, opracowania strategii sprzedaży oraz możliwości pozyskiwania dotacji unijnych.”

Opis projektu:

Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa LUXON Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługę doradczą w zakresie: standardu BIM (building information management), usług związanych z nowopowstającym rynkiem IoT, konsultacji i opracowania strategii sprzedaży i kompleksowego doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji unijnych.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie poprawienie stanu aktualnej wiedzy w zakresie obowiązujących standardów i poznanie podstawowych zasad obowiązujących na nowoczesnym rynku, jak również podniesienie efektywności sprzedaży, poznanie aktualnych możliwości na pozyskanie dotacji, a co za tym idzie opracowania strategii długoterminowej w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa i zaplanowanie kolejnych, dużych inwestycji. Powyższe działania finalnie przełożą się na zwiększenie obrotów firmy, zagwarantują możliwość wzrostu zatrudnienia i umocnienie pozycji LUXON na arenie krajowej.

Wydatki na realizację projektu:

Całkowita wartość projektu: 76 875,00 zł

Dofinansowanie: 31 250,00 zł

Termin realizacji projektu:

01.06.2018 r. – 30.11.2018 r.

projekty unijne

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Luxon Sp. z o.o.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020

Oś priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw- konkurs horyzontalny”,

Typ projektu 1.4 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne”
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Cel projektu:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 99 241,60 zł

Wydatki kwalifikowalne: 80 684,23 zł

Dofinansowanie: 68 581,60 zł

Termin realizacji projektu:

01.04.2017 r. – 30.04.2018 r.

www.mapadotacji.gov.pl

projekty unijne

„Wykonanie usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – przemysłowej oprawy LED z przeznaczeniem do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach pracy.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cel projektu:

Projekt zakłada opracowanie i przebadanie nowego układu zasilania stałoprądowego z wysokim IP odpornego na wysokie temperatury otoczenia. Układ elektroniczny będzie miał zastosowanie w oprawie przemysłowej do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach. Oprawa złożona będzie z tłoczonych profili aluminiowych będących pasywnym elementem chłodzącym. Oprawa wymaga zastosowania układu zasilania, który nie jest dotychczas dostępny na rynku i wymaga zaprojektowania i wdrożenia do produkcji rozwiązania przewidzianego do wysokich temperatur pracy.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 98 387.60 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 79 989.90 PLN

Dofinansowanie: 63 991.90 PLN

Termin realizacji projektu:

03.01.2017 r. – 31.07.2017 r.

www.mapadotacji.gov.pl

projekty unijne

„Zakup usługi doradczej opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu – dla firmy LUXON sp. z o.o.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw konkursy horyzontalne”,

Typ projektu 1.4 D „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest usługa doradcza opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu. Projekt realizowany jest przez firmę Luxon sp. z o.o., działającą w branży oświetlenia LED od 2008 roku i ma na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, która obecnie stanowi tylko około 9% całości sprzedaży. Ponieważ jest to poziom niezadowalający dla Zarządu Wnioskodawcy, zdecydowano się na podjęcie działań, które pozwolą zdecydowanie zwiększyć udział eksportu w przychodach firmy. Opracowanie PRE jest jednym z elementów strategii rozwijania sprzedaży poza granicami Polski.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 19 680,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 16 000,00 zł

Dofinansowanie: 13 600,00 zł

Termin realizacji projektu:

01.09.2016 r. – 31.12.2016 r.

www.mapadotacji.gov.pl

projekty unijne

„Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa LUXON Sp. z o.o. poprzez promocję na wybranych rynkach zagranicznych i udział w targach oraz misjach zawartych w Branżowym programie promocji – Program promocji branży budowy i wykańczania budowli.”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Opis projektu:

Projekt polega na rozwinięciu działalności przedsiębiorstwa Luxon Sp. z o.o. o nowe, zagraniczne rynki zbytu. Celem projektu jest wypromowanie produktów marki Luxon na wybranych rynkach zagranicznych oraz zwiększenie stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez udział w zagranicznych targach i misjach branżowych oraz działaniach dodatkowych, takie jak m.in. szkolenia i usługi doradcze.

Planowane efekty projektu:

Dzięki realizacji celów projektu, produkty firmy Luxon oraz jej wizerunek staną się rozpoznawalne na planowanych do promocji rynkach, dzięki temu czemu firma będzie mogła z powodzeniem wprowadzić swoje produkty do sprzedaży. Realizacja projektu pozwoli na intensyfikację powiązań handlowych z partnerami zagranicznymi, zwiększenie rozpoznawalności marki Luxon na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie grupy klientów firmy.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 590 586, 03 zł

Wydatki kwalifikowalne: 503 955,92 zł

Dofinansowanie: 377 966,90 zł

Termin realizacji projektu: 15.03.2017 r. – 31.03.2019 r.

www.mapadotacji.gov.pl

„Niwelowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez wsparcie utrzymania działalności Firmy Luxon sp. z o.o.”

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie Firmy, która w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na
skutek wystąpienia pandemii COVID-19, zanotowała znaczący spadek przychodów i znalazła się w
trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wydatki ogółem: 202 235,31 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 202 235,31 PLN
Dofinansowanie: 202 235,31 PLN

Termin realizacji projektu:

01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
www.mapadotacji.gov.pl

„Rozwinięcie działalności Firmy Luxon sp. z o.o. poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie Luxon Sp.z o.o. których efektem będzie opracowanie innowacyjnych w skali rynku produktów, dzięki czemu Wnioskodawca zwiększy swoją pozycje na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 2 127 232,71 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 990 244,94 PLN
Dofinansowanie: 1 311 813,44 zł PLN
Termin realizacji projektu: 01/01/2021 r. – 30/06/2022 r.

www.mapadotacji.gov.pl