W budownictwie coraz więcej mówi się na temat działań zwiększających komfort użytkowników przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. Jest to jedna z myśli przewodnich zrównoważonego rozwoju. W tym celu, obiekty nowe oraz istniejące, mogą uzyskiwać certyfikaty, w których branych jest pod uwagę wiele czynników. W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań związanych właśnie z certyfikacją budynków.

Czym jest ocena wielokryterialna?

Certyfikacji podlegać mogą różne rodzaje budynków, zarówno biurowe, mieszkalne jak i przemysłowe, nowe oraz już istniejące. Uzyskanie świadectwa jest procesem bardzo złożonym. Należy spełnić wiele wymagań stawianych obiektom. Ocenie poddawane są różne właściwości budynku, m.in. materiały z jakich został wykonany, wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników, zużycie energii czy zarządzanie obiektem.

Warto także zauważyć fakt, iż w ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost certyfikacji obiektów z branży logistyczno-przemysłowej (z 17 do 21%, dane na marzec 2021). Hale przemysłowe, nowe oraz modernizowane, coraz częściej starają się o certyfikację. Świadczy to o większej świadomości inwestorów i zarządców przy planowaniu prac w tego typu obiektach.

21%

Tyle obiektów z branży logistyczno-przemysłowej posiada certyfikację

Budynki magazynowe i przemysłowe – podział na systemy certyfikacji

Wykres LEED - BREEAM - DGNB

Najpopularniejsze systemy oceny budynków

Obecnie w Polsce można ubiegać się o pięć certyfikatów, choć na świecie jest więcej, a ich uzyskiwanie nie jest obligatoryjne. Do najbardziej powszechnych należą LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Oba nadawane są w Polsce od ponad 10 lat. Innymi świadectwami budynków są np. DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), HQE (Haute Qualité Environmentale) oraz WELL BUILDING STANDARD.

 

 

Wszystkie obiekty – podział na systemy certyfikacji

BREEAM

LEED

WE

DGBN

GBS

HQE

Certyfikat BREEAM - jak uzyskać?

Certyfikacja BREEAM

Jest to system wielokryterialnej oceny obiektu stworzony w Wielkiej Brytanii w 1990 roku. Jego założenia oparte są na normach europejskich. Z tego też powodu jest częściej stosowany na Starym Kontynencie niż LEED.

Mniejsze zużycie energii

System punktacji, w ramach certyfikacji BREEAM, podzielony jest na 10 głównych kategorii. Każda z nich dotyczy innego zagadnienia związanego z życiem budynku i jego otoczeniem. Największą ilość punktów tzw. kredytów, bo blisko połowę, można uzyskać spełniając wymagania zawarte w zbiorze energia, zdrowie i dobre samopoczucie oraz zarządzanie.

ENERGY

Pierwsza z powyższych kategorii dotyczy przepływu energii w budynku. W grupie tej możemy odnaleźć zadania związane ze zużyciem energii elektrycznej, jak i cieplnej oraz ich optymalizacją. Do tego punktu zalicza się energię poświęconą na ogrzewanie oraz chłodzenie obiektu, a także zapewniającą sztuczne oświetlenie. Istotną kwestią jest opomiarowanie jej zużycia oraz stosowanie różnorodnych źródeł odnawialnych np. posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej. Kredyty można otrzymać stosując lampy charakteryzujące się niewielkim poborem mocy oraz posiadające inteligentne sterowanie, w którym każdy z użytkowników może dostosowywać światło do swoich potrzeb.

HEALTH AND WELLBEING

W kategorii zdrowia i dobrego samopoczucia sprawdzany jest szeroko pojęty komfort użytkowników budynku. Łączone są tu zagadnienia związane z zadowoleniem z warunków termicznych, jak i oświetleniowych. Jak wiadomo, dobre samopoczucie związane jest również z jakością powietrza wewnętrznego, za którego monitorowanie i utrzymywanie na odpowiednim poziomie, także są przyznawane punkty. Kategoria obejmuje także ocenę jakości wody w budynku.

MENAGMENT

Wymagania dotyczące zarządzania projektem, prowadzenia budowy w przypadku budynków nowych jak i funkcjonalności istniejących obiektów oraz ich utrzymania weryfikowane są w grupie zarządzanie.

POLLUTION

Ważną kategorią, której elementy także wpływają na użytkowników przebywających w budynku jak i na dalsze oraz bliższe jego otoczenie, są zanieczyszczenia. Mogą się one wiązać z wieloma elementami, jak np. zastosowanym czynnikiem chłodniczym w instalacji klimatyzacyjnej, redukcją zużywanej energii elektrycznej, wykorzystanym źródłem ciepła czy z oświetleniem. Za zastosowanie opraw minimalizujących zanieczyszczenie światłem w nocy można otrzymać dodatkowe kredyty.

Wykres BREEAM - kategorie

Certyfikacja BREEAM łączy także kategorie związane z materiałami wykorzystanymi do budowy (MATERIALS), gospodarką i segregacją odpadów (WASTE), analizą ekologiczną (LAND USE & ECOLOGY), zużyciem i opomiarowaniem systemów gospodarowania wodą (WATER), transportem wokół obiektu (TRANSPORT), a także nagradza za dodatkowe, ponadprogramowe rozwiązania znajdujące się w obiekcie (INNOVATION).

Należy jednak mieć na uwadze to, że w każdej z grup należy spełnić określone kryteria, by w ogóle móc starać się o certyfikację.

Certyfikat LEED - jak uzyskać?

Certyfikacja LEED

W roku 2000 pierwszy budynek został objęty programem LEED. Jednostką nadającą jest Amerykański System Oceny Budownictwa Ekologicznego (U.S. Green Building Council). Ta certyfikacja jest powszechnie stosowana na całym świecie.

Składowe oceny

Weryfikacji podlega sumarycznie siedem kategorii. Są one pokrewne z tymi, na których bazuje europejski system oceniania.

Wyróżniamy tu m.in. grupę zagadnień związanych z energią i atmosferą (ENERGY AND ATMOSPHERE). Wymogi tu zawarte, dotyczą optymalizacji zużycia energii oraz wytworzenia jej z alternatywnych źródeł. Ponadto, jeśli budynek posiada oprawy oświetleniowe, które są wysoce energooszczędne, np. automatycznie sterowane lampy wykonane w technologii LED, można przyznać mu przynajmniej kilka dodatkowych punktów.

Do podstawowych kategorii w certyfikacji LEED należy jakość środowiska wewnętrznego (INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY). Pod tym hasłem ukryte są zagadnienia związane z komfortem użytkowników korzystających z budynku. Przede wszystkim dotyczą one oświetlenia, dziennego jak i sztucznego, które wpływa na warunki pracy oraz na otoczenie budynku. Ponadto w tej kategorii zostały określone minimalne wymagania w odniesieniu do parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń i komfortu termicznego.

Podział LEED - wykres z kategoriami

Ocena wielokryterialna Amerykańskiego Systemu Oceny Budownictwa Ekologicznego obejmuje także cechy budynku związane z wodą (WATER EFFICIENCY), zrównoważonymi przestrzeniami (SUSTAINABLE SITES) oraz polityką regionalną (REGIONAL PRIORITY). Ponadto dodatkowe kredyty można uzyskać w kategorii innowacje (INNOVATION).

Podobnie jak w BREEAM, żeby zacząć ubiegać się o certyfikat LEED należy spełnić punkty krytyczne, czyli określone minimum

Jakie są możliwości zdobycia certyfikatów BREEM i LEED?

Uzyskanie certyfikatu jest bardzo złożone. Proces zdobycia świadectwa różni się w zależności od rodzaju budynku, który poddawany jest ocenie. Ocenianie w obu systemach jest możliwe dla różnych typów budynków. Należy także pamiętać, że w procesie certyfikacji niezbędny jest udział wykwalifikowanej osoby, asesora do weryfikacji wypełnianych dokumentów, a także do czuwania nad procesem budowy czy modernizacji itp.

Budynki nowopowstające

W certyfikacjach LEED i BREEAM znalazło się miejsce dla budynków dopiero projektowanych. Obejmują one wszystkie fazy powstawania danego obiektu, począwszy od projektu, poprzez budowę, aż do uzyskania odbiorów i przekazania do użytkowania.

W przypadku budynków nowych, na samym początku, jeszcze na etapie projektu można uzyskać ocenę tymczasową. Jest ona wydawana na podstawie deklaracji inwestora, w której zawarte są informacje o planowanym wykonaniu danych założeń.

Na podstawie oceny nadawanej jeszcze na etapie projektu, można pokazać, że inwestorzy w swoich działaniach zwracają uwagę na ekologiczne rozwiązania oraz dbają o przyszły komfort i zdrowie użytkowników budynków. W tym wypadku kontrolowany jest cały proces budowy, a oceny przyznawane obiektom po odbiorach są bezterminowe.

Ekologiczne rozwiązania - certyfikacja LEED i BREEM

Budynki istniejące

Zarówno certyfikat BREEAM jak i LEED mogą być przyznawane obiektom istniejącym. W obu przypadkach budynek musi być użytkowany ponad 1 rok. Jednak termin ważności certyfikatu różni się od tych przyznawanych nowym obiektom.

Ocena w BREEAM weryfikowana musi być co roku, a po okresie trzech lat niezbędne jest ponowne przeprowadzenie audytu. Natomiast certyfikat LEED przyznaje się na 5 lat, po tym czasie należy go odnowić.

Myślą przewodnią certyfikacji budynków istniejących jest zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z budynkiem, w tym w szczególności wydatków związanych z energią elektryczną. Ponadto uwydatnione zostają obszary, w których można dokonać ulepszeń i modernizacji.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych - certyfikaty i produkty

Pozostałe obiekty

Oba systemy certyfikacji przewidują także oceny dla innych typów budynków oraz samych koncepcji
(więcej informacji znajdziesz na stronie PLGBC).

Który wybrać, LEED czy BREEAM, a może oba?

LEED i BREEAM są zbliżone do siebie pod względem oceny budynków nowych w poszczególnych kategoriach jak i kosztów uzyskania certyfikatu. W obu przypadkach należy doliczyć koszty wykwalifikowanego doradcy, wykonanych analiz i symulacji a także samego certyfikatu.

Gdzie są różnice?

Dla budynków istniejących, koszt zdobycia certyfikatu LEED jest wyższy z uwagi na 3-miesięczny okres monitoringu warunków wewnętrznych. Różnice widać także w podstawie, na której opierają się oba certyfikaty. LEED przystosowany jest do standardów amerykańskich ASHRAE, bardziej restrykcyjnych, natomiast BREAM bazuje na normach europejskich. Ponadto punkty przyznawane za ponadprogramowe innowacje są zdecydowanie większe w certyfikacji BREEAM (10 kredytów) niż LEED (4 punkty).

10 pkt

Tyle punktów można uzyskać za ponadprogramowe innowacje w certyfikacji BREEAM

Warto podkreślić, że budynek może posiadać oba certyfikaty na raz. Do korzyści uzyskania ocen możemy na pewno zaliczyć pewność, że dany budynek funkcjonuje w myśl zrównoważonego rozwoju, a warunki w nim panujące są komfortowe dla użytkowników.

Nowoczesne oświetlenie LED może pomóc uzyskać wyższą ocenę

Oświetlenie naturalne i sztuczne w budynku certyfikowanym są bardzo ważnymi elementami. W szczególności podczas doboru nienaturalnych źródeł światła można znacznie podnieść punktację końcową.

Jak to jest możliwe?

Otóż, w szczególności oświetlenie wykonane w technologii LED jest rozwiązaniem dającym zdecydowanie mniejsze zużycie energii w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. Skutkiem tego jest redukcja emisji zanieczyszczeń. Ponadto stosując jego sterowanie otrzymamy dodatkowe punkty w certyfikacji, gdyż jednym z kryteriów obu systemów oceniania jest możliwość indywidualnej obsługi oświetlenia przez każdego użytkownika. Przyczynia się to do zwiększenia komfortu ich pracy. Z nim związane jest także ograniczenie olśnienia na stanowisku roboczym oraz dostosowany do potrzeb rozkład natężenia światła. Sterowanie jest również istotne z punktu widzenia aktywności użytkowników. Pozwala ono na redukcję mocy podczas nieobecności oraz standardową pracę lamp podczas normalnego funkcjonowania.

Istotnym punktem w przyznawaniu certyfikatów, oprócz światła wewnątrz pomieszczeń, jest oświetlenie zewnętrzne oraz zmniejszenie zanieczyszczenia świetlnego w nocy. Tu warto zwrócić uwagę na to, że odpowiednio dopasowane oprawy ograniczą strumień świetlny wychodzący poza obszar działki budynku, by zmniejszyć zanieczyszczenie światłem w jego najbliższej okolicy.

Nasi doradcy zaproponują Ci:

Korzyści związane z uzyskaniem certyfikatu LEED oraz BREEM

Istnieje wiele pozytywnych aspektów związanych z przyznawaniem certyfikatów budynkom.

W przypadku LEED oraz BREEM należy zwrócić uwagę, że oceny przyznawane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Co za tym idzie, daje to gwarancję wykorzystania w budynku rozwiązań zapewniających komfortowe warunki do pracy i życia, zwiększając przy tym wydajność pracowników oraz dokładność wykonywanych zadań w przypadku obiektów przemysłowych. Istotną zaletą jest także wykorzystanie różnych sposobów na obniżenie kosztów utrzymania obiektu, w tym w szczególności na zużycie energii elektrycznej. Ponadto oczywistym jest fakt, iż uzyskanie certyfikatu podwyższa wartość samej nieruchomości, choćby poprzez wykorzystanie go w kontekście wizerunkowym.

Jesteś zainteresowany naszymi oprawami oświetleniowymi? Chcesz wykonać instalację fotowoltaiczną w swoim przedsiębiorstwie? Napisz do nas

Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zadaj je naszemu ekspertowi

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody

Zobacz pozostałe artykuły


wie steuert man die beleuchtung über das internet

Czym jest protokół DALI? Zalety inteligentnych systemów oświetleniowych

XXI wiek wiąże się z nieuniknionym postępem technologii, za którym stara się podążać większość właścicieli firm. Oświetlenie z inteligentnym sterowaniem jest udogodnieniem, które niesie ze sobą wzrost komfortu pracowników przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej, której ceny stale rosną.

Więcej Info

Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody