UNIJNE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI

Wszystkie wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie państw Unii Europejskiej muszą spełniać zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych. W związku z tym wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w UE, musi uzyskać potwierdzenie, że dany wyrób został zbadany i że spełnia unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest oznakowanie CE.

oznaczenia oprawy oświetleniowej

Oznakowanie CE

 

Skrót CE pochodzi od francuskiego wyrażenia Conformité Européenne, co w języku polskim oznacza zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. Symbol CE daje gwarancję, że wyrób przeszedł pozytywnie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa zawarte w tzw. dyrektywach nowego podejścia[1]. Dotyczą one zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego we wszystkich etapach wytwarzania oraz określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować.

Oznakowanie CE jest symbolem deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu. Zachodzi domniemanie zgodności spełnienia minimalnych, określonych prawem wymagań dotyczących bezpieczeństwa wobec wyrobu oznakowanego znakiem CE.

Producent lub upoważniony przedstawiciel na własną odpowiedzialność umieszcza oznakowanie CE na produkcie, po udowodnieniu, że spełnia on zasadnicze wymagania dyrektyw, czyli po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności oraz po wystawieniu deklaracji zgodności WE.

Jeżeli wyrób wytwarzany lub importowany (spoza UE) przez producenta należy do kategorii objętych dyrektywami nowego podejścia, przewidującymi zastosowanie oznakowania CE – musi on spełniać zasadnicze wymagania zawarte w tych przepisach. Spełnienie tych wymagań musi być zadeklarowane poprzez umieszczenie znaku CE na produkcie.

Dzięki znakowi CE, wyroby spełniające zasadnicze wymagania przewidziane w dyrektywach nowego podejścia, mogą swobodnie przepływać na wspólnym rynku europejskim. Jest to mechanizm ułatwiający konkurencję i wyrównujący szanse wszystkich producentów. W Unii Europejskiej, w związku z realizacją swobód, na których opiera się unijny system, a w szczególności swobody przepływu towarów, istnieje aktualnie jeden wspólny rynek europejski, na którym obowiązują wspólne i jednakowe zasady.

Oznakowanie CE jest więc instrumentem, który pozwala na zaistnienie wyrobu na Jednolitym Rynku Europejskim liczącym ponad 30 państw. Bez oznakowania CE przedsiębiorca nie ma prawa do wprowadzenia takiego towaru na rynek lub oddania go do użytku. Jest to podstawowe oznaczenie unijne, na mocy którego dany produkt jest dopuszczany do obrotu w krajach UE.

Od chwili przystąpienia do wspólnoty, rynek każdego państwa członkowskiego staje się rynkiem europejskim, a co za tym idzie, organy państw członkowskich zobowiązane są stosować normy oraz standardy europejskie.


[1] dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy związane z oznakowaniem CE), które wymagają nanoszenia znaku CE i wystawienia deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE oraz deklaracji właściwości użytkowych, których lista znajduje się pod adresem: https://www.ce-polska.pl/dyrektywy-nowego-podejscia-znak-ce


Deklaracja zgodności UE

Dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z przepisami zasadniczymi jest deklaracja zgodności UE. Każda z dyrektyw nowego podejścia przewiduje zróżnicowane wymagania dla deklaracji zgodności dedykowanych określonych produktom. Standardowe elementy deklaracji zgodności UE obejmują m.in. napis: DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE, datę wydania, model produktu / produkt (numer produktu, typu, partii lub serii), nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, informację, że deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta, przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu umożliwiająca odtworzenie jego historii; może zawierać obraz barwny wystarczająco wyraźny), odniesienie do przepisów szczegółowych, odniesienie do przepisów zasadniczych, informacje dodatkowe (np. odwołanie do działań jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procesie certyfikacji), podpis osoby reprezentującej firmę (właściciel, lub reprezentacja określona w KRS).

Deklaracja zgodności jest dokumentem wystawianym przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela i stanowi samoistne wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw. Dla produktów, na których umieszczone zostało oznaczenie CE, producent obligatoryjnie wystawia deklarację zgodności. Natomiast wyrób podlegający ocenie zgodności nieposiadający deklaracji zgodności UE nie może być wprowadzony do obrotu lub oddany do użytkowania na terytorium UE. Stosując wnioskowanie a contrario przyjąć należy, że każdy produkt posiadający deklarację zgodności UE oraz oznaczony znakiem CE spełnia wszelkie wymagania przewidziane w prawodawstwie unijnym, a co za tym idzie, powinien zostać dopuszczony do dystrybucji na rynku europejskim obejmującym wszystkie państwa członkowskie.

Zasada wzajemnego uznawania

Niezależnie od dyrektyw nowego podejścia w UE obowiązuje zasada wzajemnego uznawania, wynikająca z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której zasadniczą funkcją jest zapewnienie zasady swobodnego przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego. Zgodnie z powyższą zasadą produkt, który został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie pochodzenia, musi zostać, co do zasady, dopuszczony do swobodnego przepływu i korzystać z dostępu do krajowych rynków wszystkich państw członkowskich UE. W praktyce sprowadza się to do tego, że żadne państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet, jeśli te produkty zostały wytworzone zgodnie z przepisami technicznymi innymi niż przepisy, które dotyczą produktów krajowych. Wskazać należy, że reguła wzajemnego uznawania ma co do zasady zastosowanie do dopuszczalności tzw. produktów niezharmonizowanych, tj. nieobjętych przywołanymi powyżej dyrektywami nowego podejścia. Co do produktów, o których mowa w dyrektywach zasadę wzajemnego uznawania realizuje harmonizacja rynku europejskiego postulowana i wprowadzona do porządku wspólnotowego właśnie na mocy dyrektyw harmonizujących rynek europejski. Wobec tego, niedopuszczalne jest odmówienie dopuszczenia do udziału na rynku państwa członkowskiego produktu, który posiada wymagane oznaczenie, gdyż nawet produkty nieposiadające takiego oznaczenia, które zostały dopuszczone do obrotu w państwie pochodzenia, inne państwo członkowskie zobowiązane jest dopuścić do swobodnego przepływu.

Certyfikaty krajowe

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wszelkie przewidziane w przepisach wewnętrznych państw członkowskich certyfikaty dodatkowe mają charakter norm rynkowych, co w żadnym wypadku nie stanowi podstaw do niedopuszczenia do rynku krajowego produktów uznawanych w innych państwach członkowskich, spełniających wymagania przewidziane w prawie unijnym oraz posiadające komplet niezbędnych oznaczeń i dokumentów, wyłącznie na takiej podstawie, że certyfikatów wewnątrzkrajowych nie posiadają. Co więcej nieposiadanie określonego certyfikatu w żadnym wypadku nie przesądza o tym, że dany produkt nie spełnia przewidzianych w danym państwie członkowskim standardów rynkowych. Odmowa natomiast dopuszczenia do obrotu produktów spełniających wszelkie unijne wymagania, oparta jedynie na oczekiwaniu, że produkt będzie spełniał wyższe niż przewidziane w prawie unijnym normy, bez prawidłowej podstawy prawnej narusza zasadę swobody przepływu towarów, czyli jeden z czterech filarów, na których opiera się Unia Europejska. W szczególności podkreślić należy, że ani certyfikat GS, ani VDE, ENEC czy ENEC+ nie mają charakteru obligatoryjnego i nie są obowiązkowe dla produktów, które mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku niemieckim.

W Niemczech, tak jak w każdym innym państwie członkowskim, towary eksportowane są dopuszczone do wolnego obrotu wówczas, gdy w odniesieniu do nich nie istnieją zakazy i ograniczenia wynikające z różnorodnych postanowień i rozporządzeń. W zakresie wyznaczonych standardów bezpieczeństwa obowiązują normy wspólnotowe, tj. opisane powyżej wymogi związane z deklaracją zgodności UE oraz oznaczeniem CE. Uzyskanie dodatkowych certyfikatów nie jest obowiązkowe i stanowi wyłącznie standard rynkowy. Ma to związek z tym, że na rynku niemieckim wiele podmiotów zawyża standardy unijne, a w związku z tym uczestnicy obrotu gospodarczego często wymagają potwierdzenia, że produkty kontrahenta wypełniają wyższy niż unijny poziom jakości.Zobacz pozostałe artykuły


Modernizacja Luxon dla Swiss Krono najlepszą inwestycją oświetleniową 2023

Już drugi rok z rzędu zgarniamy nagrodę na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy modernizację oświetlenia, którą zrealizowaliśmy dla zakładu produkcyjnego  Swiss Krono.

Więcej Info

Olśnienie przykre co to jest

Czym jest olśnienie przykre?

Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył rażącego światła, które w praktyce nazywane jest olśnieniem przykrym. Nazywany potocznie efekt olśnienia wpływa niekorzystnie na narząd wzroku ograniczając stopień widzenia i zdolności rozpoznawania.

Więcej Info


Luxon kontakt

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj naszego eksperta

Zapytanie z artykułu SEO
Zgody